STANOVY

Čl. 1

Základní ustanovení

Název: Nedoklubko z.s. (dále jen spolek)

Sídlo: Nové Veselí, Žďárská 313, 592 14

Čl. 2

Právní postavení spolku

Spolek je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Spolek sdružuje členy na základě společného zájmu o oblast práce s rodinami dětí, u nichž došlo k ohrožení jejich dalšího vývoje perinatálními riziky, zejména předčasným narozením a nízkou porodní hmotností.

Čl. 3

Cíle a činnost spolku

Základní cíle:

 • Podporovat rodiny s předčasně narozenými dětmi poskytnutím základního sociálního poradenství a psychosociální podpory v obtížné životní situaci
 • Zprostředkovat rodičům kontakty na další organizace specializující se na konkrétní problémy, které se mohou vyskytnout ve spojitosti s nezralostí dítěte
 • Vytvořit prostor pro sdílení zkušeností s rodiči, kteří touto situací prošli, a to formou setkávání rodičů a akcí pro širokou veřejnost
 • Spolupracovat s odborníky z řad neonatologů, psychologů, dětských neurologů, pediatrů a dalších v rámci zjišťování potřeb rodin s předčasně narozenými dětmi
 • Pro zdravotnické a pedagogické pracovníky, pracovníky sociální sféry, studenty a rodiče pořádat a organizovat odborné kurzy, přednášky, semináře, školení a další typy vzdělávacích aktivit se zaměřením na uvedenou problematiku, zvyšovat nformovanost týkající se této problematiky
 • Vzájemně sdílet a obohacovat sebe i ostatní odborníky o teoretické znalosti vztahující se k problematice rodin s předčasně narozenými dětmi

Formy činnosti:

 • Emoční, psychologická a sociální podpora rodin s nedonošenými dětmi
 • Propagační a populizační činnost, pořádání výstav a dalších odpovídajících akcí k danému tématu
 • Setkávání rodičů s předčasně narozenými dětmi
 • Pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře, konference, krátkodobé kurzy)
 • Informační činnost, vyhledávání, shromažďování a poskytování informací týkajících se nedonošenosti
 • Propojování rodičovského – laického a odborného pohledu na nedonošenost
 • Vydávání populárně naučné literatury
 • Účastnění se tvorby a úprav obecně závazných právních předpisů týkajících se osob se zdravotním postižením a přispívat ke zlepšení úrovně zdravotní a sociální péče a přístupu školských zařízení
 • Začlenění mezi evropská sdružení rodičů nedonošených dětí a spolupráce na zlepšení a zviditelnění péče o nedonošené děti na evropské úrovni
 • Půjčování hraček a pomůcek pro rodiče nedonošených dětí (rehabilitační, kompenzační, pomůcky pro kojení)

K zabezpečení předchozích bodů bude spolek:

 • Získávat finanční a věcné prostředky formou sponzoringu a na základě přijatých projektů v grantovém a dotačním řízení státních i soukromých institucí v tuzemsku a zahraničí.
 • Zajišťování finančních zdrojů na činnost spolku výrobou a prodejem reklamních předmětů, hraček, knih a pomůcek prostřednictvím e-shopu i přímého prodeje
 • Spolupracovat s jinými fyzickými a právnickými osobami se shodným či blízkým předmětem činnosti
 • Pořádat veřejnou sbírku dle platných právních předpisů

Čl. 3

Členství

Členem spolku může být každá fyzická i právnická osoba, která souhlasí se stanovami a výše uvedenými cíli spolku, dodržuje stanovy a dodržuje usnesení orgánů spolku. Členství vzniká podáním písemné přihlášky a zaplacením členského příspěvku je-li určen. Dokladem členství je zaslané potvrzení o přijetí (členský průkaz), který je v evidenci spolku. Členové spolku jsou soustředěni v Evidenci členů. Evidence členů je jmenný seznam členů s osobními daji, který je v souladu se Zákonem o ochraně osobních dat

Zánik členství

 • Vystoupením člena písemným oznámením – člen není povinen své rozhodnutí odůvodňovat, vystoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení, při vystoupení nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků
 • Úmrtím člena
 • U právnické osoby jejím zrušením
 • Zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady (např. pro nezaplacení členských příspěvků do lhůty stanovené výkonnou radou). Návrh na vyloučení může dát kterýkoli člen spolku z důvodu neplnění povinností
 • Zánikem spolku

Práva členů

 • Účastnit se valné hromady. Za právnickou osobu hlasuje statutární zástupce nebo písemně zvolený zástupce. Fyzická osoba hlasuje osobně nebo prostřednictvím písemně zvoleného zástupce. Členové výkonné rady mají hlas výkonný, řadoví členové hlas poradní
 • Vyjadřovat se k činnosti spolku a jeho orgánů, podávat návrhy, podněty
 • Být informován o činnosti spolku, podílet se na ní
 • Využívat všech služeb spolku a dalších členských výhod, které schválí výkonná rada
 • Být volen do orgánů spolku
 • Vystoupit ze spolku

Povinnosti členů

 • Dodržovat stanovy spolku
 • Aktivně se podílet na plnění cílů spolku
 • Dbát na to, aby nebylo poškozováno dobré jméno spolku a jeho zájmy
 • Platit členské příspěvky (jsou-li stanoveny)

Členové výkonné rady mají dále povinnost

 • Účastnit se valné hromady
 • Svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení

Čl. 4

Organizační uspořádání

Valná hromada

Výkonná rada

Výkonný ředitel

Valná hromada

 • Valná hromada je vrcholným orgánem spolku
 • Valnou hromadu svolává ředitel spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok. Valnou hromadu může svolat i výkonná rada. Ředitel spolku musí valnou hromadu svolat do 30 dní od okamžiku, kdy o to požádají alespoň tři pětiny členů výkonné rady spolku
 • Termín a program valné hromady se oznámí všem členům spolku nejméně 15 dní přede dnem jejího konání a to pozvánkou zaslanou na e-mailové adresy členů uvedené při registraci člena
 • Valná hromada zejména:

-          Rozhoduje o změnách stanov spolku

-          Volí a odvolává ředitele spolku

-          Volí a odvolává členy výkonné rady

-          Schvaluje úkoly spolku pro příští období, výroční zprávu spolku nebo zprávu o hospodaření, rozpočet spolku a roční účetní závěrku

-          Rozhoduje o otázkách předložených ke schválení výkonnou radou

-          Rozhoduje o dobrovolném rozpuštění nebo sloučení s jinou neziskovou organizací a o majetkovém vypořádání

 • Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů výkonné rady spolku. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů výkonné rady spolku.
 • O změnách stanov rozhoduje valná hromada třípětinovou většinou členů výkonné rady spolku
 • Valnou hromadu řídí ředitel spolku, v případě jeho nepřítomnosti pak jím pověřený člen výkonné rady. Ředitel spolku, či jím pověřený zástupce zajistí vyhotovení zápisu valné hromady do 30 dnů od jejího ukončení
 • Členové výkonné rady spolku, kteří nebyli přítomni na valné hromadě, mohou projevit svůj souhlas s navrženým rozhodnutím valné hromady i mimo valnou hromadu. Souhlas člena výkonné rady spolku musí být spolku doručen (stačí doručení elektronickou poštou, elektronický podpis není nutný) ve lhůtě 14 dní ode dne, v němž se konala nebo měla konat valná hromada. Jestliže je usnesení valné hromady přijato tímto postupem, oznámí se členům spolku rozhodnutí na domovských internetových stránkách spolku
 • Výkonný ředitel spolku může rozhodnout, že valná hromada proběhne na dálku. V takovém případě je ředitel povinen zaslat všem členům výkonné rady spolku návrh rozhodnutí valné hromady (písemně nebo elektronicky) spolu se lhůtou, ve které se má člen vyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší jak 15 dnů. Valná hromada konaná na dálku rozhoduje nadpoloviční většinou členů výkonné rady spolku.

Výkonná rada

 • Výkonná rada je poradním orgánem ředitele spolku
 • Výkonná rada má pět členů a všichni jsou členové spolku
 • Výkonná rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady
 • Členem rady může být i právnická osoba, za kterou se jednání výkonné rady účastní pověřený zástupce. Členy rady volí a odvolává valná hromada.
 • Výkonná rada zejména:

-          Určuje odborná stanoviska spolku

-          Schvaluje ediční a přednáškové plány jakož i jiné projekty spolku

-          Schvaluje směrnice, organizační či jednací řády spolku, které budou zejména upravovat stanovami neřešené interní otázky spolku

-          Rozhoduje o přijetí a vyloučení člena spolku

-          Stanovuje výši členských příspěvků

-          Stanovuje zásady způsobu hospodaření

-          Je oprávněna valné hromadě předkládat ke schválení důležité otázky

 • Jednání rady svolává ředitel spolku
 • Výkonná rada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Výkonná rada rozhoduje nadpoloviční většinou všech přítomných členů, v případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas ředitele spolku
 • Výkonná rada může rozhodovat i na dálku. V takovém případě je ředitel spolku povinen zaslat všem členům výkonné rady návrh rozhodnutí (písemně nebo elektronicky) spolu se lhůtou, ve které se má člen vyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší než 3 dny. Výkonná rada konaná na dálku rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas ředitele spolku.
 • Člen výkonné rady je oprávněn ze své funkce odstoupit. Odstoupení je účinné okamžikem, kdy se o něm dozví nadpoloviční většina členů výkonné rady
 • Volební období členů výkonné rady je jeden rok od valné hromady, na které byli zvoleni, s možností opakovaného zvolení

Výkonný ředitel

Výkonný ředitel je statutárním orgánem spolku, jenž zaštiťuje činnost spolku a jedná jeho jménem. Rozhoduje o všech náležitostech spolku, pokud nejsou stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo výkonné rady.

Výkonným ředitelem spolku může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je plně způsobilá k právním úkonům. Ředitele spolku volí a odvolává valná hromada třípětinovou většinou členů spolku. Výkonný ředitel spolku je povinen řídit se doporučeními výkonné rady a rozhodnutími valné hromady.

Ředitel spolku je oprávněn ze své funkce odstoupit. Odstoupení je účinné okamžikem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat výkonná rada. Funkční období ředitele spolku je 1 rok s možností opakovaného zvolení

Čl. 5

Zásady hospodaření spolku

 • Dary a příspěvky fyzických a právnických osob
 • Příjmy z činností při naplňování cílů spolku
 • Členské příspěvky
 • Granty a dotace
 • Pořádání veřejných sbírek dle platných právních předpisů

Za hospodaření je valné hromadě odpovědná výkonná rada, která předkládá každoročně zprávu o hospodaření včetně účetní závěrky. Hospodaření spolku schvaluje valná hromada

Čl. 6

Zánik spolku

Spolek je zřízen na dobu neurčitou.

Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jinou neziskovou organizací se stejným či podobným zaměřením, o čemž rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou přítomných členů nebo rozhodnutím Ministerstva vnitra

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

Jménem spolku jedná její ředitel nebo jiní členové spolku na základě plné moci podepsané statutárním orgánem (výkonným ředitelem)

Lucie Žáčková – výkonný ředitel                  ……………………………………………..

                                                                                              podpis

Stanovy schváleny valnou hromadou dne 5. 3. 2014

.

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

clear formSubmit